วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จัดทำโดย

นางสาวณัฐนรี แจ้งเจียนหัด รหัสนักศึกษา 6132040004
นายศุภวัฒน์   กล้าหาญ     รหัสนักศึกษา  6132040012
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
นักศีกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวพัชราภรณ์ ตรุษเพชร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น